مدیریت تغییرات پروژه


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

تغییر، فرآیندی است که باید مدیریت شود. مدیریت تغییرات سازمانی عبارت است از کاربرد تنظیم رویه‌های ساختاری برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا، و ارزیابی مراحل روند تغییرات. مدیریت پروژه نیز به معنای استفاده از دانش، مهارت، ابزار و فنون در فعالیت‌های پروژه به منظور برآورده کردن نیازهای ذی‌نفعان است. مدیریت تغییرات سازمانی یک مهارت و ابزار مهم برای مدیریت پروژه به حساب می‌آید که باید بخشی از اولویت‌های اصلی مدیریت پروژه باشد. عدم یکپارچگی مدیریت تغییرات سازمانی و برنامة پروژه، ریسک اتمام پروژه خارج از بودجه برنامه و زمان‌بندی یا عدم ارزشمند بودن خروجی پروژه را برای مشتریان افزایش خواهد داد. از این رو نگارندگان در کتاب حاضر ضمن توضیح ابزارهایی که برای مدیریت تغییرات سازمان لازم است، نحوة کاربرد این ابزارها را در روش‌های مدیریت پروژه، طراحی مجدد فرآیند، و پروژه‌های اس. ای. پی را با نگرشی جدید بیان کرده‌اند.

5,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: