ان ال پي و رموز موفقيت در مديريت و رهبري


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

يكي از آرزوهاي مهم ما، آگاهانه و ناآگاهانه، اين است كه بتوانيم دنياي بهتري بسازيم و در دنياي تغييرات مطلوب ايجاد كنيم، بخصوص وقتي دنياي خود را نمي‌پسنديم و از آن آزار ببينيم. براي اين هدف مجهز شدن به فنون و مهارت‌هاي تغيير مردم و تغيير شرايط و به دست آوردن تغييرات مطلوب و پاسخ هاي مطلوب حياتي و ضروري است. اين هدف بدون كمك و ياري و حمايت ديگران امكان‌پذير نيست. اگر به مفهومي رسيدن به اهداف و موفقيت‌ها را از طريق نفوذ در ديگران، رهبري بناميم، چگونگي رفتار و نفوذ در ديگران از هميت خاصي برخوردار مي‌شود.

41,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما