بس كن به زندگي‌ات گند نزن


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بهانه نياور، زندگي‌ات را از تباهي نجات بده. مهم‌ترين مسئله در دستيابي به زندگي آرماني اين است كه بداني خودت مسئول انتخاب‌هاي فعلي و آينده‌ات هستي. اين كتاب به تو كمك مي‌كند تا خودت و سرشت واقعي‌ات را كشف كني. با چنين دركي، خيلي بهتر مي‌تواني زندگي‌ات را متحول كني. با راهكارهاي اين كتاب مي‌تواني سريع جلوي گند زدن به زندگي‌ات را بگيري، خرابكاري‌هايت را تشخيص بدهي، از گذشته دردناك فاصله بگيري و در زمان حال طوري آينده‌ات را شكل بدهي كه با اعتماد به نفس كامل با مسير زندگي آرماني‌ات همگام شوي....

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما