جهان پيدا حكمت پنهان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چون انسان از روح ملكوتي، روح بشري و جسم تركيب شده، كه همه پاره‌هايي از گيهان‌اند، و اين گيهان خود از عيان معرفت اوست، چون گيهاني خرد و اندرون گيهان بزرگ ظاهر مي‌شود، كه اين دو تصاويري منعكس و قرين يكديگراند. از اين منظر، آموزه سنتي تطابق عالم كبير و صغير، بر پايه ايده عقل اعلي و واحد است. اين ايده پيوستي است ميان گيهان‌شناسي و مابعدالطبيعه محض، كه خود از هرمسي‌گري ميراث برده. در هر هرمسي‌گري مفهوم مابعدالطبيعه، آموزه امر قديم است در برابر امر حادث. تيتوس بوركهارت مي‌گويد كه بخش اعظم مابعدالطبيعه ارسطو، چيزي فراتر از گيهان‌شناسي نيست. در يكي از متون منسوب به هرمس در باب عقل اعلي و يا روح چنين آمده عقل نه پاره‌اي از جوهر الهي بل پرتوي است از آن جوهر، چونان نوري كه در پيش چشم خورشيد مي‌درخشد.

قیمت محصول:

29,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما