زيست رواني قدرت (نظريه‌هايي درباره انقياد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تمايز جنسيت‌ها و هويت جنسيتي از دل‌مشغولي‌هاي جوديت باتلر نظريه پرداز فمينيست امريكايي با تبار مجاري - روسي است كه از منظري ميان رشته‌اي به طرح مباحثي در اين زمينه پرداخته است. اما آنچه ديدگاه ميان رشته‌اي او را به هم پيوندء و در كانون مباحث نظري‌اش قرار مي‌دهدء مسئله چگونگي تكوين سوژه و شرايط برساخته شدنش در وضعيت‌ها و مواجهه‌اش با شرايط خارجي (هنجارها) ست كه در فرايندي كنش‌مندانه به انقياد هنجارها (نه به مفهوم تبعيت كردن با سرسپاري خام) يا واكنش در برابر آن‌ها مي‌انجامد. باتلر در اين كتاب با بازخواني آراي هگلء نيچهء فرويدء فوكو و آلتوسرء سعي در واكاوي و توضيح نسبت سوژه با شرايط تكوينش دارد.

قیمت محصول:

62,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: