روان‌درماني گروهي معنامحور (دست‌نامه درمان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روان‌درماني گروهي معنامحور به دليل نياز به رويارويي با يك مشكل باليني چالش‌انگيز به‌وجود آمده است. مشكل ياد شده بحران وجودي فقدان معنا ارزش و هدف در رويارويي با دشواري‌هاي زندگي است. اين درمان راهي براي شناخت اهميت معنا و زنده نگه داشتن معناست مفاهيمي كه ممكن است در كاستن نااميدي در شرايط دشوار زندگي كمك‌كننده باشند. زيربناي طراحي و ارائه روان‌درماني معنامحور مفاهيم كليدي فلسفه وجودي بوده است كه توسط پيشگاماني مانند كير كگارد نيچه هايدگر سارتر كامو و يالوم ارائه شدند.

23,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما