كتابي كه آرزو ميكنيد والدينتان خوانده بودند


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

همۀ پدر و مادرها مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند فرزندانشان شاد باشند؛ همۀ پدر و مادرها مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوبي از پس تربيتشان بربيايند. اما چطور چنين چيزي ممكن است؟ در اين كتاب جذاب و هوشمندانه، فيليپا پري، روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر، طنازانه از چيزهايي كه واقعا اهميت دارند و كارهايي كه بايد از آنها پرهيز كنيم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گويد بايدها و نبايدهاي حياتي پدر و مادر بودن. پري به مواردي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد كه به رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايي خوب بين والدين و فرزندان منجر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و بدون اينكه قضاوتي بكند به شما كمك مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند تا: • درك كنيد كه چطور نحوۀ تربيت خودتان روي رفتارتان با فرزند تأثير مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد؛ • بپذيريد كه اشتباه خواهيد كرد و ياد بگيريد كه براي جبرانشان چه كاري از دستتان برمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آيد؛ • الگوها و چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي منفي را بشكنيد؛ • احساسات خود و فرزندتان را مديريت كنيد؛ • بفهميد كه رفتارهاي متفاوت چه پيام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي را مخابره مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كنند.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما