طراحي الگو برنامه درسي (از نظريه تا عمل)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در برنامه درسي توجه زياد به نظريه‌پردازي و غفلت از كاربردي كردن آن و بالعكس، اثرات زيان‌باري براي رشته برنامه درسي به همراه دارد؛ بنابراين اين كتاب با هدف پيوند نظريه و عمل در برنامه درسي، از سه بخش تشكيل شده است. در بخش اول اين كتاب كليات برنامه درسي شامل تعاريف، انواع، مباني، نظريه‌ها و الگوهاي طراحي و تدوين برنامه درسي ارائه شده است. در بخش دوم آن، در فصول جداگانه، عناصر الگوي مطلوب برنامه درسي به تفكيك بيان شده است و در بخش سوم اين كتاب براي نمونه، الگوي مربوط به طراحي و تدوين برنامه درسي آموزش استفاده از موك‌ها براي دانشجويان كارشناسي آموزش ابتدايي ارائه شده است.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما