غيرممكن كمي ديرتر ممكن است


:ویژگی‌های محصول


شرح:

... بعد از چند ساعتي پس از عملم، صداي مادرم را شنيدم كه از كاليفرنيا به بيمارستان آمده و كنار تختم نشسته بود. گفت: آرت، از آنجا كه دشواري‌ها مستلزم زمان است، غيرممكن كمي ديرتر ممكن مي‌شود.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما