نابخردانه و پيش بيني پذير (كتاب گويا)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين مجموعه سخنراني درباره رفتارهاي نابخردانه انساني كه اغلب نيز قابل پيش‌بيني هستندء گفتگو مي‌كند. رفتارهايي كه اگرچه همه فكر مي‌كنند بر اساس منطق و يا تحليل استء اما بسياري از آن‌ها را مي‌توان با الگوهايي تكرار شونده مورد بررسي قرار داد. بخش مهمي از اين خصلت‌ها در مبحثي تحت عنوان اقتصاد رفتاري بررسي مي‌شود كه كاربردهاي فراواني در مديريت سازمانء مديريت فروش و مديريت نيروي انساني دارد.

35,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما