روانشناسي سلامت (مباحثي در روانشناسي كاربردي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر، خواننده را با مسائل كليدي حوزه پژوهش و كاربست روانشناسي سلامت آشنا مي‌سازد. در اين كتاب ساز و كارها، مدل‌ها و روش‌هاي موجود در روانشناسي سلامت مطرح شده و نحوه تاثير عوامل زيستي، شناختي، عاطفي و اجتماعي بر سلامت و بيماري تشريح گرديده است. همچنين چگونگي تاثير استرس و ساز و كارهاي مقابله‌اي بر رفتار سلامت و عوامل روان‌شناختي تعيين‌كننده اين رفتارها مورد بحث قرار گرفته است. دو فصل به طور كامل بر نحوه استفاده از پژوهش‌هاي روان‌شناختي در تغيير نگرش‌ها و رفتارهاي موبوط به سلامت اختصاص يافته‌اند. در نهايت، رابطه ميان بيمار و درمانگر و همچنين نقش روانشناسان سلامت در اين حوزه بررسي شده است.

267,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما