تغييرآفرين


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

همه مي‌خواهدن موضوعي را تغيير دهند. فروشندگان مي‌خواهند نظر مشتريان‌شان را تغيير دهندء بازاريابان مي‌خواهند تصميمات مربوط به خريد را تغيير دهند و حتي والدين مي‌خواهند رفتار فرزندانشان را تغيير دهند. اما تغيير سخت است. ما براي تغيير نظر افرادء از ترفندهاي اقناع استفاده مي‌كنيم و فشار مي‌آوريمء اما حتي پس از تمامي اين كارهاء معمولا تغييري ايجاد نمي‌شود. زيرا هنگامي كه تلاش مي‌كنيم ذهن افراد را تغيير دهيمء خود آنها را فراموش مي‌كنيم و از ياد مي‌بريم كه چه عاملي مانع تغيير آنها شده است. بنابراين اگر تحت فشار گذاشتن جواب نمي‌دهدء چطور مي‌توان با انرژي كمترء تغيير را سرعت بخشيد؟ تغييرآفرين‌ها به جاي اينكه بپرسند چه عاملي ممكن است شخصي را مجاب به تغيير كندء پرسشي اساسي‌تر از خود مي‌پرسند: چرا آن شخص تاكنون تغيير نكرده است؟ چه عاملي مانع او شده است؟

95,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما