روانشناسي كار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب هدف اين است كه دانش‌جويان و مديران با زمينه‌هاي كاربردي روانشناسي در بهره‌گيري هرچه بيشتر و موثرتر از نيروي انساني، آشنا گردند. اما نكته مهم اين است كه امروزه روانشناسي به بعد ديگري از كار كه همانا حرمت، حيثيت، شرافت انساني و درك خواسته‌ها و نيازها و شكوفايي شخصيت اوست توجه عميق دارد، و ارزش و حقوق مشروع او را اساس مطالعات خويش قرار داده است. تلاش كتاب حاضر اين است كه نگرشي را درباره نيروي كار ارائه دهد كه همراه با دست‌يابي به دستاوردهاي مادي تلاش انسان، ارزش معنوي او را نيز ملحوظ دارد.

قیمت محصول:

35,000 تومان


نظرات شما