روانشناسي رفتار جنسي (نظريه‌ها و ديدگاه‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مفاهيم اوليه‌اي كه در روان‌شناسي مورد بررسي قرار گرفته، غريزة جنسي، انگيزة جنسي، ميل جنسي و رفتار جنسي است و در ديدگاه‌هاي مختلف روان‌شناسي، تفاسير متفاوتي در مورد عشق و محبت، رفتار جنسي و چگونگي ارضاي آن مطرح شده است. اين كتاب به بررسي ده نظرية روان‌شناسي پيرامون رفتار جنسي پرداخته و به عنوان منبعي علمي براي دانش‌پژوهان در اين زمينه به شمار مي‌رود. علاوه بر نظريه‌هاي روان‌شناسي، از يك سو، در اين كتاب ديدگاه اسلام مبتني بر آيات قرآن و سخنان پيشوايان دين در خصوص رفتار جنسي و ارضاي ميل جنسي در چارچوب ازدواج، و از سوي ديگر، انحرافات جنسي مورد بررسي قرار گرفته است.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما