درآمدي بر رشد زبان كودك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پژوهش در مورد زبان كودك، مانند ديگر حوزه‌هاي پژوهشي، به هيچ‌وجه از نظر روش‌شناسي‌ها،اصول بنيادين و نحوه تفسير داده‌ها يا نتايج به دست آمده خود يكپارچه نيست. در اين حوزه دو ديدگاه كاملا متفاوت وجود دارد: گروهي بر اين باورند كه كودكان با توجه به گرايش‌هاي فطري خود، مجموعه قواعدي را از از زباني مي‌شنوند استنتاج مي‌كنند و گروهي ديگر بر اين عقيده‌اند كه اطلاعات زباني كه از طريق ژتنتيكي رمزگذاري شده است نقش مهمي در يادگيري زبان دارند. اين ديدگاه را اخيرا دستور جهاني مي‌نامند. اين كتاب كتابي مقدماتي در مورد فراگيري زبان است كه عقايد مربوط به دستور جهاني و نقش آن در رشد زبان را آشكارا براي دانش‌جوياني فراهم مي‌سازد كه تا كنون نتوانسته‌اند جزئيات پيچيده بيشتر تحيل‌هاي پيشرفته را بخوانند.

قیمت محصول:

38,000 تومان


نظرات شما