مباني روانشناسي (مختصر و مفيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب با هدف ارائه خدمات به دو طيف گردآوري و تاليف شده است. طيف نخست، استادان و دانشجويان اين رشته و رشته‌هاي مرتبط و غير مرتبط هستند كه بايد واحدهاي درسي با اين عنوان تدريس و تحصيل نمايند. طيف ديگر، ساير افراد جامعه از هر قشر، جنس، و سن و سالي كه باشند، را شامل مي‌شود.

قیمت محصول:

75,000 تومان


نظرات شما