فيزيك نوين و توانايي‌هاي ذهني بشر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب قصد دارد بين علوم محض، به ويژه فيزيك كوانتومي و نسبيت و حساب احتمالات و علوم ماوراء‌الطبيعه يا متافيزيك، و فرا روانشناسي و امثال آنها پلي ارتباطي ايجاد كند. مسائل مطرح در اين كتاب مسائلي است كه طي سال‌هاي متمادي و به ويژه در عصر حاضر هميشه مورد بحث بوده است. البته ما قصد نداريم دو مبحث فيزيك و متافيزيك را يكي كنيم بلكه هدفمان اين است كه ثابت كنيم اين دو مي‌توانند مكمل يكديگر باشند و از اين رهگذر جرقه انديشه نويني را در ذهن خواننده بزنيم تا به ارتباط ميان توانايي‌هاي فراطبيعي ذهن بشر و دنياي مادي پي ببرد.

قیمت محصول:

34,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما