فلسفه علم روانشناسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درتركيب عبارت فلسفه علم روانشناسي، فلسفه با يك علم در ارتباط قرار گرفته است. نويسنده كوشيده است نخست تصوري هر چند مقدماتي از فلسفه، علم و رابطه آن ها ارائه دهد، سپس در خصوص فلسفه علم و فلسفه علم روانشناسي تعريفي ارائه كرده است.

قیمت محصول:

22,000 تومان


نظرات شما