آزمون هاي سنجش خلاقيت و انگيزه پيشرفت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شامل آزمون‌هاي: 1- آزمون تفكر خلاق تورنس فرم A 2-آزمون تفكر خلاق تورنس فرم B 3- آزمون خلاقيت فيليپ كارتر 4-پرسش‌نامه خلاقيت‌سنج .CREE 5- آزمون خلاقيت عابدي 6- پرسش‌نامه نگرش نسبت به خلاقيت CAS 7- چك ليست خلاقيت جانسون 8- آزمون فرافكن انگيزه پيشرفت دئو و موهان 9- آزمون انگيزه پيشرفت ACMT

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما