يي‌چينگ به روش ساده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما با ناخودآگاه خود به سوي دانش‌هاي ناخودآگاه رهبري و هدايت مي‌شويم. بايد آنچه را كه يي‌چينگ مي‌گويد انجام دهيد زيرا اين كتاب اشتباه نمي‌كند يي‌چينگ مي‌تواند زندگي را دگرگون سازد. يي‌چينگ بايد منحصرا در موارديكه كليه روش‌هاي پيش‌گويي به خطا مي‌روند بكار گرفته شود. فقط در موارد خيلي مهم و اساسي. يي‌چينگ كتاب مقدس چينيان است آنها بر اين باورند كه كليه دگرگوني‌هاي رخ داده در درون و بيرون آدمي در اين شصت و چهار شش خطي تجلي دارد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما