مفهوم تائو (خوانشي مدرن يا شايد هم پست‌مدرن از تائو ته چينگ همراه با متن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تائويي كه از آن سخن رانند تائوي جاودان نيست. نامي كه نامند نام جاودان نيست. آنچه نيايد به نام، هستي جاودان است. ناميدن خاستگاه تك تك چيزهاست. رها از خواهش، راز را داني. در چنگ خواهش تنها نمودها را. با اين همه راز و نمودها برآمده از سرچشمه‌اي يكسان است. اين سرچشمه تاريكي خوانده شود. تاريكي در تاريكي. دروازه هر دانشي...

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما