مدل‌يابي معادلات ساختاري با كاربرد نرم‌افزار ليزرل


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب مي‌خوانيم: فصل يكم: مدل‌يابي معادلات ساختاري فصل دوم: تدوين، آزمون و ارزشيابي مدل‌ساختاري فصل سوم: تحليل مسير فصل چهارم: كاربرد مدل‌هاي كامل ساختاري در پژوهش فصل پنجم: زمينه تاريخي مدل LISREL فصل ششم: مدل كامل و عمومي LISREL فصل هفتم: راهنماي كاربرد LISREL8 و PRELIS2 فصل هشتم: مديريت داده‌ها در LISREL فصل نهم: اجراي دستورهاي عملياتي LISREL ، PRELIS و SIMPLIS فصل دهم: مشخصه‌هاي آماري PRELIS فصل يازدهم: ترسيم نمودارها در LISREL فصل دوازدهم: اندازه‌هاي برازندگي در LISREL فصل سيزدهم: تحليل عاملي اكتشافي در LISREL فصل چهاردهم: تحليل عاملي تأييدي در LISREL

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما