روان‌درماني خانواده (متن كامل)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب براي درمانگراني است كه در صدد ابداع فنون جديد جهت حل مشكلات مردم و نيز مربيان روان‌درماني است كه در پي تدريس مهارت‌هاي ويژه هستند. مطالب كتاب حاضر دربارة اين موضوعات مي‌باشد: ريشه‌هاي خانواده‌درماني، گروهبندي خانواده‌درمانگران، درمان حل مشكل، اجراي نخستين مصاحبه، دستورالعمل دادن، ارتباط به زبان كمي و استعاره، تسلسل و سلسله مراتب، مراحل درمان، ازدواج درماني به صورت يك مثلث، مشكلات تربيت درمانگر، مسائل اخلاقي درمان.

قیمت محصول:

63,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما