روانشناسي كار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در آغاز قرن بيست و يكم، هيچ سازماني نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد مگر اينكه سطح بهره‌وري آن بالا باشد. اگر بخواهيم منابع انساني سازمان‌ها كارآمد و بهره‌وري شغلي افراد در اين سازمان‌ها مطلوب باشد، بايد مباحث و موضوعات روان‌شناسي كار، روان‌شناسي بهره‌وري و روان‌شناسي كاربردي براي مديران را بشناسيم و موجباتي را فراهم آوريم كه همة كاركنان سازمان‌ها و به ويژه همة مديران، با اين مباحث آشنا شوند. ماهيت و هدف روان‌شناسي بهره‌وري، روان‌شناسي كاربردي براي مديران و روان‌شناسي كار نيز آن است كه با شناخت علل رفتار آدمي در كار و ارائة راه‌حل‌هاي عملي مفيد، كارايي منابع انساني سازمان‌ها افزايش يابد.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما