روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب سعي شده است ابتدا روانشناسي، ريشه‌ها و تفكر آن در فلسفه قديم و فلسفه نوين و تاثيرهاي فلسفي در قرون جديد مطرح گردد، سپس انسان در قرآن (روح، امر، خلق، حيات طبيعي و دنيوي و اخروي) چهره واقعي انسان، نيازهاي او و انسان اجتماعي از ديدگاه قرآن مطرح گردد. در ادامه به بيان ديدگاه‌هاي چهره‌هاي شاخص در روانشناسي تربيتي و تعليم و تربيت اسلامي پرداخته مي‌شود.

قیمت محصول:

20,000 تومان


نظرات شما