راهنماي عملي روانشناسي تجربي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي تجربي يعني روانشناسي آزمايشي. آزمايش‌هايي كه در اين كتاب آمده است هم به صو رت فردي و هم به صورت گروهي اجرا مي‌شود. يعني، مي‌توانيد هر آزمايش را هم در مورد يك نفر، به عنوان آزمودني، و هم در مورد تعداد زيادي از افراد (آزمودني‌ها) اجرا كنيد. توصيه مي‌شود كه در صورت امكان آزمايش را با تعداد زيادي از آزمودني‌ها اجرا كنيد. در اين كتاب با سه نوع آزمايش آشنا خواهيد شد. آزمايش‌هاي واقعي كه در آن‌ها متغير مستقل را دستكاري خواهد كرد و اثر آن را روي متغير وابسته مورد مطالعه قرار خواهيد داد. نوع دوم آزمايش كاربرد يك فن را به شما ياد خواهند داد. نوع سوم آزمايش پديده‌ها را به شما نشان خواهند داد.

قیمت محصول:

100,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما