راهنماي رستگاري در جابلقا (كتاب خودياري خوشدلي و رضايت براي خاورميانه‌اي‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بخش بزرگي از ساكنان منطقه‌اي كه در زمان معاصر خاورميانه نام گرفته، از زيستن در آن ناراضي‌اند و نارضايتي و ناكامي‌هاي خود را حاصل جبر جغرافيايي و به دنيا آمدن و زندگي در خاورميانه مي‌دانند. اما آيا زندگي در خاورميانه همين قدر دشوار يا جهنمي است؟ آيا در خاورميانه نمي‌توان راضي و خوشبخت زندگي كرد؟ اين كتاب درباره چالش زندگي ما در خاورميانه از منظر خوشبختي و رضايت از زندگي است و كوششي است براي جست و جوي راه‌هايي براي خوشبخت زيستن در اين جغرافيا. عنوان فرضي اين كتاب اگرچه آن را نوعي «خودياري» معرفي مي‌كند، شبيه كتاب‌هاي غربي‌ها در اين زمينه نيست. اين كتاب، كوشش است از درون راهنماي خوشدلي و رضايت در خاورميانه است، از نگاه يك خاورميانه‌‌اي!

قیمت محصول:

72,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما