خلاقيت (فكر كردن خارج از جعبه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب مي‌آموزيد: خارج از جعبه بينديشيد. به جاي عمودي، عرضي فكر كنيد. با تنهايي معامله كنيد. مانند ميكل‌آنژ حجاري كنيد. مثل ميكل‌آنژ فكر كنيد. افكار خلاق را با ارتباط دوباره به زمان بچگي، افزايش دهيد. از استادان خلاق در طول تاريخ بياموزيد. نيروي خلاقيت را در نيازها بيابيد. قوهاي سياه را پيدا كنيد. با شك و ترديد آرامش بگيريد. از مغايرت‌ها در ايجاد خلاقيت استفاده كنيد.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما