تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب كوشش شده است تا بدون استفاده از روش‌هاي پيچيده رياضي و فني و تنها به كمك شيوه‌هاي شهودي، ماهيت انديشه آماري توضيح داده شود. هدف عمده كتاب حاضر آشناسازي دانشجويان و پژوهشگران با اصول و روش‌هاي آماري و نحوه توصيف و تفسير آنهاست. در اين كتاب بر تحليل و تفسير داده‌هاي حاصل از اجراي آزمايش‌ها تاكيد شده است. اگرچه عنوان كتاب تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي است، ولي دانشجويان و پژوهشگران ساير علوم رفتاري، زيستي، پزشكي نيز مطالعه اين كتاب را سودمند خواهند يافت.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما