آشتانگا ويني آسا يوگا (تدريس شده توسط شري پاتابي جويس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عصر فن‌آوري و گرايش انسان به انجام فعاليت‌هاي ماشيني، سكون به جاي تحرك و حركت، اسارت در دام فضاهاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي، وابستگي شديد به تلفن همراه، كوله باري از بيماري‌هاي جسمي و رواني براي ما به ارمغان آورده است. نبود تحرك لازم در فعاليت‌هاي روزمره، ساعت‌ها سكون در يك مكان و در يك وضعيت خاص همه ما را دچار دردهاي مزمن جسمي و روان‌تني و نيز به هم ريختگي سيستم سوخت و ساز دروني نموده است، بر انسان امروزه واجب است كه قدري عادات روزمره خود را نغيير داده و مقداري هر چند اندك از ساعات عمر خود را براي خويش صرف نمايد، تا بلكه به قول اساتيد در زندگي سراسر درد و رنج خود، درد و رنج كمتري بكشد.

قیمت محصول:

38,000 تومان


نظرات شما: