1997


تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
معنویت یک علم است (فرانسه)
  • 200,000 تومان
  • با تخفیف: 200,000 تومان
آلبوم 1 (دیالوگ ویت د بی لاود) سی‌‌دی
  • 70,000 تومان
  • با تخفیف: 70,000 تومان
آلبوم 3 (د پت آو دیواین لاو) سی‌دی
  • 70,000 تومان
  • با تخفیف: 70,000 تومان

معنویت یک علم است (فرانسه)

  • 200,000 تومان

دکتر بهرام الهی که خود استاد دانشگاه و جراح اطفال است، مقصود از نگارش این کتاب را که بر پایة تعلیمات پدرش استاد الهی(1353- 1274) شکل گرفته، ارائة نگرشی تازه در مقولة معنویت می‌داند. دکتر الهی نشان می‌دهد که علم معنویت و علوم مادی گرچه هریک در بعد ویژة خود دامنه‌ای گسترده دارند، اما از یکدیگر جدا نیستند. معنویت علمی است تجربی، مستقل، استوار بر حقایق ملموس و قابل اثبات، و دارای مبانی و اصول خاص خود، که باید با همان نگرش علمی و تجربی و منطق عقلانی که دست‌مایة هر دانشجو یا محقق علوم تجربی است، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. مؤلف ضمن دعوت خواننده به چنین برداشتی، تأکید می‌ورزد که قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان می‌گردد.

آلبوم 1 (دیالوگ ویت د بی لاود) سی‌‌دی

  • 70,000 تومان

گفتگو با محبوب در تمامی قطعات این سی‌دی گفتگو میان روح و خالق که در اشعار فارسی بسیار عزیز است، به عنوان مقصد مشترک موسیقی و شعر در تجسم حالات معنوی، بیان شده‌است. سوئیت شاه‌حسینی، تضرع و التماس طولانی شیخ امیری... تاریخ انتشار: 2004

آلبوم 3 (د پت آو دیواین لاو) سی‌دی

  • 70,000 تومان

راه‌های عشق الهی تم اصلی جستجو برای عشق الهی است، که در تمام قطعات جریان دارد... تاریخ انتشار: 2004

صفحه‌ی 1