فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

1373

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
حق‌الحقايق (شاهنامه حقيقت)
 • 180,000 تومان
 • با تخفیف: 180,000 تومان
برهان‌الحق (جيبي)
 • 170,000 تومان
 • با تخفیف: 170,000 تومان
برهان‌الحق
 • 270,000 تومان
 • با تخفیف: 270,000 تومان
آثارالحق 2 (جيبي)
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
آثارالحق 2
 • 230,000 تومان
 • با تخفیف: 230,000 تومان

حق‌الحقايق (شاهنامه حقيقت)

 • 180,000 تومان

اين كتاب مجموعه اشعار معنوي، سروده حاج نعمت‌الله جيحون آبادي، درباره تاريخچه وقايع و شخصيت‌هاي معنوي از ابتدا تا دوران شاعر است. همانطور كه از نام كتاب پيداست، محتواي كتاب توصيف شاهنامه حقيقت است.

برهان‌الحق (جيبي)

 • 170,000 تومان

نخستين اثر استاد الهي كتاب برهان‌الحق است كه در سال1342 خورشيدي تأليف شده و شرحي مستند از منشاء و تاريخ اهل حق است. در اين كتاب براي نخستين بار رمزهاي سينه به سينه و حقايق پنهان در اسناد و سرودهاي كهن به دست محققي عارف به صورتي روشن و مدون در اختيار عموم قرار گرفته است. در سال‌هاي بعد، سؤال‌هاي طالبان و جواب‌هاي دقيق استاد به آنها به صورت فصل مشبعي بر كتاب افزوده شده است. از آن به بعد تا كنون، اين كتاب به عنوان يگانه مرجع معتبر تاريخ و آيين اهل حق بارها تجديد چاپ شد.

برهان‌الحق

 • 270,000 تومان

نخستين اثر استاد الهي كتاب برهان‌الحق است كه در سال1342 خورشيدي تأليف شده و شرحي مستند از منشاء و تاريخ اهل حق است. در اين كتاب براي نخستين بار رمزهاي سينه به سينه و حقايق پنهان در اسناد و سرودهاي كهن به دست محققي عارف به صورتي روشن و مدون در اختيار عموم قرار گرفته است. در سال‌هاي بعد، سؤال‌هاي طالبان و جواب‌هاي دقيق استاد به آنها به صورت فصل مشبعي بر كتاب افزوده شده است. از آن به بعد تا كنون، اين كتاب به عنوان يگانه مرجع معتبر تاريخ و آيين اهل حق بارها تجديد چاپ شد.

آثارالحق 2 (جيبي)

 • 150,000 تومان

اين كتاب سلسله گفتارهايي است كه توسط دو تن از شاگردان استاد الهي يادداشت شده است و شامل دو بخش مي‌باشد: بخش اول بيانگر ديدگاه يك شاگرد مبتدي است كه شرح مي‌دهد چگونه استاد با گفتارهاي مؤثر و روشن به زبان ساده و پدرانه، شاگرد را گام به گام تربيت مي‌نمود و رشد مي‌داد. بخش دوم مجموعه يادداشت‌هايي است مريوط به جلسات دوشنبه و ساير جلسات رسمي كه استاد در آن براي عموم صحبت كرده‌اند.

آثارالحق 2

 • 230,000 تومان

اين كتاب سلسله گفتارهايي است كه توسط دو تن از شاگردان استاد الهي يادداشت شده است و شامل دو بخش مي‌باشد: بخش اول بيانگر ديدگاه يك شاگرد مبتدي است كه شرح مي‌دهد چگونه استاد با گفتارهاي مؤثر و روشن به زبان ساده و پدرانه، شاگرد را گام به گام تربيت مي‌نمود و رشد مي‌داد. بخش دوم مجموعه يادداشت‌هايي است مريوط به جلسات دوشنبه و ساير جلسات رسمي كه استاد در آن براي عموم صحبت كرده‌اند.

صفحه‌ی 1