ترانه خواندن به وقت باران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما موجوداتي شرطي شده‌ايم. به ما آموخته‌اند كه تواني نداريم. به ما آموخته‌اند كه توان ما در ميزان سپرده‌هاي بانكي ماست. به ما آموخته‌اند كه توان ما در اتومبيل ما و يا در پست و مقاوم ماست. شكستن زندان توهمات شرطي شده، دشوار است. نخستين آموزه وحدت شهود و شهود وحدت، اين است كه نيازي به شكستن زندان نيست. زيرا آزادي در ذات ماست. خدا را فطرت ما را آزاد آفريده است. تو همان بادي هستي كه بازيگوشانه در لابه لاي شاخه‌هاي درختان مي‌رقصي؛ تو آتشي هستي كه از دهانه آتشفشان بيرون ميريزي. تو رودي هستي جاري در ذره‌ها كه آهنگ دريا داري،تو خاكي هستي مشتاق آسمان. تو در ضمن يك مرد و يا يك زن‌ هم هستي كه در حال حاضر مشغول محدوديت‌هاي بشري خويشي و مي‌كوشي به نيروي بيداري، عشق و حقيقت، به فراسوي اين محدويت‌ها سفركني.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما