نظريه‌هاي نوين تحول انسان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تبيين اين امر كه آدميان چگونه تحول مي‌يابند و چرا در فرايند تحول خود از الگوي خاصي پيروي مي‌كنند، معمايي است كه طي قرن‌ها توجه فلاسفه، دانشمندان، نويسندگان و خصوصاً روان‌شناسان تحول‌گرا را به خود جلب كرده‌ است. اين كتاب، گزيده‌اي نزديك به چهل مورد از نظريات و طرح‌هاي ارائه شده در طول دهة پاياني قرن بيستم، يعني دورة بين سال‌هاي 1980 تا 2000 را تشريح مي‌كند. علاوه بر اين، در كتاب حاضر، تعبيراتي كه در اين دورة زماني از مفهوم نظريه صورت گرفته است نيز بررسي خواهد شد.

قیمت محصول:

58,000 تومان


نظرات شما