نظريه‌هاي روانشناسي اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر با گردآوري مجموعه‌اي از تحقيقات و نظريات و نقدهاي محققان برجسته‌اي كه در اين زمينه كار كرده‌اند اين كمبود اساسي در متون حال حاضر روانشناسي اجتماعي را جبران كرده است. دوازده نظريه روانشناسي اجتماعي مرتبط با شناخت اجتماعي، مقايسه اجتماعي، تقويت اجتماعي، و خويشتن كه عميقا مورد نقد قرار گرفته‌اند عبارنتد از: ناهماهنگي شناختي، واكنش، اسناد، مقايسه اجتماعي، محروميت نسبي، انصاف، وابستگي متقابل، هويت اجتماعي، طبقه‌بندي اجتماعي، ادراك خويشتن، تعامل‌گرايي نمادين و مديريت احساس.

قیمت محصول:

23,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما