روح تشنه (فراسوي سرمايه‌داري در جستجوي معنا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«چارلز هندي»، نويسنده پرآوازه مديريت در اين كتاب مطرح مي‌كند: از آنجا كه سرمايه‌داري بهتر از هر نظام ديگري زندگي انسان را سروسامان مي‌بخشد، نبايد بگذاريم كه كودك سرمايه‌داري در استخر گل‌آلود پيامدهاي ناخواسته اين نظام غرق شود. فردگرايي نوين، به افق‌هاي فراتري از ماديگري چشم خواهد دوخت. مجبور نيستيم آزادي‌ها و حق انتخابي را كه نظام سرمايه‌داري و ليبرال دموكراسي فراهم ساخته‌ است، تنها در زمينه مصرف بيشتر برباد دهيم. به جاي آن مي‌توان مردم بيشتري را به آزادي و شأن درخور انساني رساند. هيچ قانوني نمي‌تواند چنين كند، مگر آزاد ساختن روح تشنه، چيزي كه به گمان من، همه تشنه آنند!»

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما