روانشناسي رشد (گزيده‌اي از مطالب مهم ويژه داوطلبان كارشناسي ارشد و دكتري) كليه گرايش‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي رشد يكي از بنيادي‌ترين شاخه‌هاي روانشناسي است كه به بررسي دگرگوني‌هاي جسمي و رواني افراد در دوران مختلف رشد مي‌پردازد و كليه جنبه‌هاي كمي و كيفي آن را دربرمي‌گيرد. هنگامي كه سخن از رشد و تكامل انسان مطرح است، در واقع داستان پيدايش، مراحل مختلف زندگي هر فرد و عوامل موثر در رفتار او را مطالعه مي‌كنيم.

قیمت محصول:

32,000 تومان


نظرات شما