فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
اقتدار‌گرايي (3 كاوش در نظريه انتقادي)
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
جاذبه و رحمت
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان
نقد عقل عملي
 • 160,000 تومان
 • با تخفیف: 160,000 تومان
اصول نسبيت (مجموعه مقالات اصلي در نظريه نسبيت خاص و عام)
بلندي‌هاي بادگير
 • 130,000 تومان
 • با تخفیف: 130,000 تومان
علم كاوشي در محتوا
 • 68,000 تومان
 • با تخفیف: 68,000 تومان
تفكر نامتناهي (حقيقت و بازگشت به فلسفه)
 • 76,000 تومان
 • با تخفیف: 76,000 تومان
بديل‌هاي سرمايه‌داري (طرح‌هايي براي 1 اقتصاد دموكراتيك)
نظريه بازي‌ها
 • 86,000 تومان
 • با تخفیف: 86,000 تومان
چرا جنگ (نامه‌نگاري آلبرت آينشتاين و زيگموند فرويد)
چگونه يونگ بخوانيم
 • 68,000 تومان
 • با تخفیف: 68,000 تومان
طرح اجمالي فلسفه اسپينوزا
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان

اقتدار‌گرايي (3 كاوش در نظريه انتقادي)

 • 75,000 تومان

ليبرال دموكراسي امروزه گرفتار بحران شده يا، چنان‌چه بخواهيم دقيق‌تر بگوييم، عرصه بر آن تنگ شده است. نه‌فقط در ايالت متحده، بلكه در بسياري از كشورهاي اروپايي و در ميان قاطبه ملل اين پهنه خاكي، شاهد سربرآوردن دوران جديدي از سياست‌هاي دموكراسي‌ستيز هستيم كه اغلب‌شان به شكلي فزاينده حائز ويژگي‌هاي اقتدارگرايانه هستند. در اين كشورها، يكي پس از ديگري، جنبش‌هاي اجتماعي و سران سياسي توانسته‌اند شعله‌هاي بيگانه‌هراسي، نژادپرستي، بومي‌گرايي و پوپوليسم ارتجاعي را برافروزند... مقاله‌هاي گردآوري شده در اين مجلد، ازجريان‌هاي نيرومند نظريه انتقادي بهره گرفته‌اند تا برخي ابعاد بحران سياسي جاري را درك‌پذير سازند. بر خلاف ساير شاخه‌هاي نظريه سياسي و اجتماعي، نظريه انتقادي براي [پرداختن به] مسئله بحران دموكراتيك به رويكردهايي متوسل مي شود كه پيوندهاي پيچيده ميان نگرش‌هاي سوبژكتيو و روندهاي تاريخي كلان را، خاصه روندهاي تاريخي سرمايه‌داري و ماهيت متغير دولت‌ها و فرماسيون‌هاي اجتماعي، بررسي مي‌كنند. برگرفته از مقمه كتاب

جاذبه و رحمت

 • 98,000 تومان

ماهيت كاستي‌ناپذير رنج كه هنگام تجربه آن دچار وحشت مي‌شويم براي اين مقدر گشته است كه اراده را متوقف سازدء همچنان كه پوچي عقل را متوقف مي‌سازد و غيبت عشق راء تا شايد انسان كه بدين ترتيب به نهايت قواي بشري‌اش رسيده است بيارامدء بايستدء به بالا بنگرد و انتظار بكشد... هنگاهي كه در ژرف‌ترين ژرفناهاي وجودمان نياز به ندايي داريم كه معنايي بدهد هنگاهي كه در طلب پاسخي فرياد مي‌كشيم و پاسخي به ما داده نمي‌شود آن زمان است كه سكوت خداوند را تجربه مي‌كنيم... پس از تجربه اين سكوتء برخي همچون ديوانگان شروع به حرف‌زدن با خود مي‌كنند. پس از آن هرچه كنندء فقط بايد براي‌شان دلسوزي كرد. برخي ديگر كه تعدادشان هم زياد نيست همه قلب‌شان را تسليم سكوت مي‌كنند.

نقد عقل عملي

 • 160,000 تومان

از غرايب تاريخِ فلسفه است كه يكي از مهم‌ترين و تأثيرگذارترين نظريه‌هاي اخلاق ــ يعني نظريه‌ي اخلاق كانت در قالبِ كتابي واحد در دسترس نيست. از ميان سه اثر اصلي كانت در اخلاق، بنيانگذاري براي مابعدالطبيعه‌ي اخلاق، نقد عقل عملي و مابعدالطبيعه‌ي اخلاق، اولين آن‌ها در كانون علاقه‌ي فلسفي بوده و هست. حتي امروزه نيز هنوز از نظرِ بسياري كسان لُب اخلاق كانتي در تلقي او از اراده‌ي خير و در آموزه‌ي اَمر بي‌قيدوشرط خلاصه مي‌شود. اما با مطالعه‌ي نقد دوم آشكار مي‌شود كه چنين چيزي عين تقليل فلسفه‌ي اخلاق كانت است. گستره‌ي موضوعي نقد دوم به واقع فوق‌العاده است. كانت پيش‌تر سه پرسش طرح كرده بود: «چه مي‌توانم بدانم؟ چه مي‌بايست بكنم؟ به چه مي‌توانم اميد ببندم؟». در نقد عقل عملي، اولا، نتايجِ نقد نخست تأييد مي‌شود؛ ثانيا، آموزه‌ي امر بي‌قيدوشرط از طريق امر واقعِ عقل محض توضيح داده مي‌شود و اين اميد كه كوشش فضيلتمندانه چه‌بسا بيهوده نباشد در پرتو آموزه‌ي خير اعلي موجه مي‌گردد. ثالثا، كانت با سه اصل موضوعه‌ي آزادي، ناميرايي و خدا ــ به جاي پاسخ دادن به اين پرسش كه به چه مي‌توانم اميد ببندم ــ به اين پرسش پاسخ مي‌دهد كه من به‌مثابه‌ي سوژه‌اي اخلاقي بايد به چه چيزي معتقد باشم تا قانون اخلاق موهوم نباشد. بنابراين، در نظر كانت معناي تكليف‌گرايانه‌ي اخلاق در تكليف‌هاي ما در قبالِ كنش خلاصه نمي‌شود؛ از نظر او، ما در مقامِ سوژه‌هايي اخلاقي بايد به وجود خدا و ناميرايي نفس معتقد باشيم. اين اعتقاد از منظرِ عملي گريزناپذير است.

اصول نسبيت (مجموعه مقالات اصلي در نظريه نسبيت خاص و عام)

 • 180,000 تومان

در واقع، اصلاحات و تغييراتي كه نظريه نسبيت خاص در نظريه فضا و زمان ايجاد مي‌كند بسيار وسيع است، با اين حال يك نكته مهم، يعني قوانين هندسه، دست‌نخورده باقي مانده است. زيرا قوانين هندسه را حتي در نظريه نسبيت خاص، بايد به‌عنوان قوانين موقعيت‌هاي نسبي اجسام صلب ساكن تلقي نمود، و از يك ديدگاه كلي‌تر بايد سينماتيك را قوانين توصيف‌كننده مقياس‌هاي اندازه‌گيري و ساعت‌ها دانست. دو نقطه مادي معيّن از يك جسم صلب همواره فاصله ثابتي از يكديگر دارند كه مستقل از محل و جهت جسم و نيز زمان است. دو وضعيت معيّن از عقربه‌هاي ساعتي كه در يك دستگاه مختصات ويژه ساكن است، همواره معرف يك بازه زماني معيّن و مستقل از مكان و زمان است.

بلندي‌هاي بادگير

 • 130,000 تومان

بلندي‌هاي بادگير روايت عشق است و انتقام، با شخصيت‌هايي كه آميزه لطافت و خشونت‌اند، مهر و كين، اميد و بيم،... در مكاني كه آن هم آميزه‌اي است از گرما و سرما، روشنايي و تاريكي، تابستان طراوت‌بخش و زمستان اندوه‌بار. آيا خفته‌هاي اين خاك آرام خواب‌زده‌هايي بي‌قرارند؟ اميلي برونته با همين داستان شورانگيز به بلندي‌هاي ادبيات صعود كرده است.

علم كاوشي در محتوا

 • 68,000 تومان

مطالعات جامعه‌شناختيِ معرفت و علم همواره با اين نگرش درگير بوده است كه علم نمايانگر معرفت «عيني» و «محض» است، و در حالت آرمانيْ درآميخته با عوامل «اجتماعي»اي نيست كه آن را از هدف اصلي‌اش ــ كشف ماهيت «حقيقي» جهان ــ منحرف مي‌سازند. كتاب وولگار، در برابر اين ايده، به معرفي و بسط انتقادي رهيافت جديدي مي‌پردازد كه به «مطالعات اجتماعي علم» معروف شده است: رهيافتي كه بافت و زمينه‌ي اجتماعي علم را اساساً مشابه با ديگر فعاليت‌هاي اجتماعي در نظر مي‌گيردو، درنهايت، با مسائلي ديرپا درباره‌ي جايگاه جامعه‌شناسي، و معضلات مرتبط با عينيت (ابژكتيويته) و ذهنيت (سوبژكتيويته) پيوند مي‌يابد. مطالعه‌ي اجتماعي علم در نظر دارد تغييري ريشه‌اي در فهممان از علم ايجاد كند، شايد گونه‌اي انقلاب پَساكوهني؛ انقلابي كه تأثير بسزايي در نحوه‌ي فهم ما از علم، پركتيس (روال عمل)، و نهاد آن داشته است. علم؛ كاوشي در محتوا براي پژوهشگران هر حوزه‌اي ــ علوم اجتماعي يا طبيعي ــ و نيز براي هر فردي كه اندك علاقه‌اي به فهم چگونگي عملكرد علم و تفكر علمي دارد جذاب و خواندني است.

تفكر نامتناهي (حقيقت و بازگشت به فلسفه)

 • 76,000 تومان

تفكر نامتناهي مجموعه‌اي از جستارهاي آلن بديو را گرد هم آورده است. ويراستارانِ مجموعه اين جستارها را به گونه‌اي انتخاب و مرتب كرده‌اند كه طيف علايق بديو را بازنمايند. دو مقاله‌ي اول كتاب اين دعوي بديو را به خواننده عرضه مي‌كنند كه زمانه‌ي ما نيازمند نوسازي فلسفه و نيازمند مقوله‌ي حقيقت است. فصل‌هاي بعدي نمايانگر مداخله‌هاي او در چهار حوزه‌ي روان‌كاوي، سياست، هنر و سينما است. عنوان فرعي كتاب يادآور ژست بنيادي تفكر بديو است ــ اين «بازگشت به فلسفه» در تقابل با جريان‌هاي مسلط در فلسفه‌ي معاصر مطرح مي‌شود كه در كار بديو در قالب سه گرايش اصلي تحليل شده‌اند: فلسفه‌ي هرمنوتيكيِ هايدگر و گادامر؛ مكتب تحليليِ ويتگنشتاين و كارنَپ؛ و پست‌مدرنيسمِ دريدا و ليوتار. جاستين كلمنس و اليور فلتهَم، ويراستارانِ مجموعه، جستار پرمغزي را به عنوان مقدمه بر مجموعه افزوده‌اند كه درآمدي است بسيار دستياب براي آشنايي با مقدمات تفكر بديو، آن‌گونه كه در شاهكار او، وجود و رخداد، مطرح شده‌اند.

بديل‌هاي سرمايه‌داري (طرح‌هايي براي 1 اقتصاد دموكراتيك)

 • 68,000 تومان

جامعه‌اي آزاد و دموكراتيك كه در عمل قابل تحقق باشد چگونه است؟ فهرست كردن انبوه بي‌عدالتي‌هاي موجود دشوار نيست: فقر، استثمار، بي‌ثباتي، بحران محيط زيست، نابرابري‌هاي ريشه‌اي… اما آيا بديلي عملي كه بتوان بر اين وضع ترجيحش داد وجود دارد؟ نويسندگان بديل‌هاي سرمايه‌داري هر يك به نوبه‌ي خود مي‌كوشند نشان دهند كه بديلي عملي چگونه مي‌تواند باشد. «اقتصاد مشاركتيِ» رابين هانل، با تمركز بر شورايي كردن اداره‌ي محيط‌هاي اقتصادي، به شكلي ملموس بر اين ايده خط بطلان مي‌كشد كه انتخابي جز اقتصاد بازار يا برنامه‌ريزي متمركز دولتي وجود ندارد. برنامه‌ريزي مشاركتي او به شيوه‌اي دموكراتيك راه سومي واقعي پيشنهاد مي‌كند. در مقابل، اريك اُلين رايت مي‌كوشد امكان‌هاي عمليِ افزايش قدرت اجتماعي را در همين بستر فعلي بررسي كند. او به طرح استراتژي‌ها و مدل‌هايي مي‌پردازد كه به واسطه‌ي آن‌ها قدرت اجتماعي مي‌تواند بر قدرت دولتي و اقتصادي تفوق يابد. از خلال گفت‌وگوي همدلانه و موشكافانه‌ي اين دو طيفي از مسائل و مشكلات مهم مطرح مي‌شوند كه در راه تحقق بديل‌هاي ممكن وجود دارند.

نظريه بازي‌ها

 • 86,000 تومان

نظريه‌ي بازي‌ها، به ‌عنوان يك دانش بلوغ‌يافته، براي مدل‌سازي رياضي‌وار تصميمات راهبردي آحاد اقتصادي در سطح خرد و كلان توسعه يافته است. در اين كتاب تلاش شده است كه با بهره‌گيري از متون متعدد كلاسيك و مثال‌هاي ملموس، متني ارائه شود كه علاوه بر تجهيز خواننده به ابزارهاي تحليلي و مدل‌سازي جهت فهم ارتباط بين بازيگران و ساختار تصميم‌گيري، ابزار منطقي براي توضيح بسياري از تصميمات اجتماعي به دست داده شود. تعدد مسائل و پرسش‌هاي اين كتاب كمك مي‌كند تا خواننده با دنبال‌كردن آن‌ها بتواند حتي با دانش مقدماتي رياضي، به دانش پيشرفته‌اي از نظريه‌ي بازي‌ها دست يابد.اين كتاب يكي از متون درسي در حوزه‌ي نظريه‌ي بازي‌هاست و در رشته‌هاي رياضي، اقتصاد، كسب‌وكار، مالي، علوم سياسي، جامعه‌شناسي، مهندسي صنايع، برق و كامپيوتر در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد قابل تدريس و استفاده است.

چرا جنگ (نامه‌نگاري آلبرت آينشتاين و زيگموند فرويد)

 • 38,000 تومان

آينشتاين در جايگاه دانشمند علوم طبيعي در جست و جوي راه‌حل عملي پيشگيري از وقوع جنگ است. او كه به استدلال قياسي دقيق عادت كرده، نه‌ تنها اميدوار است كه با نظريه‌پردازي و طرح استدلال‌هاي استوارِ علمي بتوان شوق انسان‌ها به شركت در جنگ را تضعيف كرد، بلكه همچنين اميد دارد كه روزي بتوان شوق به تخريب را در درون انسان‌ها به كل از بين بُرد. او معتقد است كه «ملت‌ها با هدف‌هاي نادرست تربيت شده‌اند. در كتاب‌هاي درسي به جنگ ارج مي‌نهند و وحشت و خرابي‌هاي آن را ناديده مي‌گيرند و از اين طريق كينه‌توزي را به كودكان تلقين مي‌كنند. من اما مي‌خواهم آشتي بياموزم نه نفرت، عشق بياموزم نه جنگ». آينشتاين نامه خود به فرويد را با اين پرسش آغاز مي‌كند: «آيا در مقابل فاجعه شوم جنگ، راه نجاتي براي بشر وجود دارد؟» فرويد برخلاف آينشتاين به‌كارگيري خِرد و استدلال منطقي را راه مناسبي براي هدايت رشد روان انسان‌ها در جهت مقابله با جنگ نمي‌داند. او معتقد است كه معقول‌ترين، تيزبين‌ترين و زيرك‌ترين انسان‌ها نيز، تحت شرايطي، برده احساسات و مقهورِ غرايز خودند. فرويد سهولت بسيج مشتاقانه انسان‌ها را براي شركت در جنگ در وجود غريزه تخريب در انسان مي‌داند و نه‌تنها اميدي به محو كامل تمايلات پرخاشگرانه انسان‌ها ندارد، بلكه وجود اين تمايلات را لازمه ادامه حيات انسان مي‌داد. او پيش‌تر نيز در تحليلي كه در يكي از آثارش از روان‌شناسي توده‌ها به دست داده بود، در برداشتي نوميدكننده نشان داده بود كه چگونه مستبدان مي‌توانند رفتار اوباش و توده‌هاي بي‌سروپا را هدايت كنند.

چگونه يونگ بخوانيم

 • 68,000 تومان

يونگ اولين ضد روانپزشك بود كه اعتقاد داشت بيمار واقعي فرد دردمند نيست ، در صورتي كه اين تمدن غرب است كه ناخوش و رنجور شده است. هدف اصلي او در تمام آثارش درمان دنياي غرب بود. ديويد تِيسي در چگونه يونگ بخوانيم رويكرد و سبك منحصر به‌فرد يونگ را ــ كه هم‌زمان هم علمي و هم پيش‌گويانه است ــ به خواننده معرفي مي‌كند. او به بررسي درونمايه‌هاي بنيادين موجود در كانون روان‌شناسي يونگ مي‌پردازد و ديدگاه پويه‌نگر كمال را ــ كه به آثار يونگ الهام و انگيزه مي‌بخشد ــ تفسير مي‌كند.

طرح اجمالي فلسفه اسپينوزا

 • 80,000 تومان

اسپينوزا صادقانه فلسفه‌اش را در زندگي پياده كرد همان‌گونه كه دين‌داران راستين مطابق با دين‌شان زندگي مي‌كنند. او هيچ نشاني از دورنگي و تقيه از خود برجاي نگذاشت بلكه عامل به موعظه‌هاي خويش بود؛ يعني به آموزه‌اي كه خود با متقن‌ترين براهين بدان اعتقاد داشت، عمل مي‌كرد. فلسفه براي او به‌راستي كه شيوه‌اي براي زندگي بود و بر ماست كه نوشته‌هاي او را از اين منظر بخوانيم نه اين‌كه آن‌ها را به‌مثابه نظريه‌پردازي محض يا صرفاً فعاليتي منطقي ببينيم. اسپينوزا بي‌گمان دقيق‌ترين شكل بياني را كه مي‌توانست به انديشه درآورد، [براي نظام فكري‌اش] برگزيد اما اين، جز ابزاري براي دستيابي به آنچه آن را حقيقت مسلمش مي‌دانست، به‌شمار نمي‌رفت و روش به‌خودي‌خود غايت نبود. اين كتاب كه در آن، آراء اصلي اسپينوزا و شيوه برهان‌پردازي كه او اتخاذ كرده و شرح‌ و بسط داده، به زباني ساده و به ‌اجمال طرح مي‌شود، براي استفاده دانشجوياني در نظر گرفته شده است كه در آغاز راه مطالعه براي فهم فلسفه اسپينوزا قرار دارند.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1