فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

��������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
معنویت یک علم است (فرانسه)
  • 200,000 تومان
  • با تخفیف: 200,000 تومان
طب روح (فرانسه)
  • 200,000 تومان
  • با تخفیف: 200,000 تومان

معنویت یک علم است (فرانسه)

  • 200,000 تومان

دکتر بهرام الهی که خود استاد دانشگاه و جراح اطفال است، مقصود از نگارش این کتاب را که بر پایة تعلیمات پدرش استاد الهی(1353- 1274) شکل گرفته، ارائة نگرشی تازه در مقولة معنویت می‌داند. دکتر الهی نشان می‌دهد که علم معنویت و علوم مادی گرچه هریک در بعد ویژة خود دامنه‌ای گسترده دارند، اما از یکدیگر جدا نیستند. معنویت علمی است تجربی، مستقل، استوار بر حقایق ملموس و قابل اثبات، و دارای مبانی و اصول خاص خود، که باید با همان نگرش علمی و تجربی و منطق عقلانی که دست‌مایة هر دانشجو یا محقق علوم تجربی است، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. مؤلف ضمن دعوت خواننده به چنین برداشتی، تأکید می‌ورزد که قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان می‌گردد.

طب روح (فرانسه)

  • 200,000 تومان

در این کتاب دکتر بهرام الهی، استاد جراحی کودکان و مؤلف چند کتاب در این زمینه، ما را به کشف واقعیت اخلاق دعوت می‌کند تا وجود خود را به «حقیقت» بدل کنیم. ممارست مداوم و سختگیری عالمانه از خصایص بارز مؤلف است. حاصل این تلاش، نشان دادن تصویر روشنی است از آناتومی روح آدمی (ارگانیزم معنوی انسان) و فرایندی که موجب رشد روحی او می‌گردد. در این فرایند، نقش اخلاق، یا به بیانی دیگر، نقش عمل به اصول اخلاق اصیل، نقشی بس حیاتی است، از آن رو که اخلاق اصیل غذای روح است و بدون آن رشد روح امکان پذیر نیست. همراه با رشد روح، میدان ادراک انسان نیز گسترش می‌یابد، بر آگاهی و احاطة ذهنی‌اش افزوده می‌شود. آن گاه، زمانی انسان به مرحلة نهایی رشد روحی خود می‌رسد که یکایک اجزاء هستی را، چنانکه هست بشناسد. در چنین مرتبه‌ای است که انسان، خود به حقیقت تبدیل می‌شود.

صفحه‌ی 1