فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

عشق دانايي (حيات فلسفه از سقراط تا دريدا)

  • 38,000 تومان

كتاب عشق دانايي حاصل سال‌ها پرداختن به متون و فيلسوفان كليدي در مجله‌هاي آكادميك، كنفرانس‌ها، گفتگوها و كلاس‌هاي درس است؛ چه به عنوان دانشجو و چه به عنوان استاد. گاهي اين كتاب صداي دانشجو يا هم‌صحبت را پيدا مي‌كند و گاهي، هر چند بسيار كم، صداي استاد را به خود مي‌گيرد. در هر حالت، صفحات آتي نتيجه خوانش دقيق يا به طور دقيق‌تر، نتيجه نوع خاصي از خوانش است؛ خوانشي كه بر عملكرد و اثر تاكيد دارد و اين ابزار را براي پيام فلسفي مهم تلقي مي‌كند. دغدغه اصلي كتاب در عنوانش بيان شده است: عشق دانايي. البته اين عنوان تحريفي از ترجمه پذيرفته‌شده «فيلو - سوفيا» به عنوان «عشق دانايي» است. بايد در همين ابتدا اعتراف كنم كه اين كتاب تعريفي قاطع و مشخص ارائه نمي‌دهد. در عوض، اين اصطلاح به پرسشي مبدل مي‌شود كه محرك هر فصل خواهد بود و با هر بخش جديد تغيير شكل مي‌يابد. اين همان طريقي است كه من تجربه‌اش كرده‌ام.

عشق معرفت (حيات ‌فلسفه ‌از سقراط‌ تا دريدا)

  • 25,000 تومان

اگرچه دربارهٔ هريك از فيلسوفان مزبور به‌طور مستقل كتاب‌هاي زيادي نگاشته شده است (و بسياري از آن‌ها نيز به فارسي ترجمه‌شده‌اند)، خوانش‌هايي كه اين اثر ارائه مي‌دارد خالي از لطف و نكات تازه نيستند. آنچه در اين خوانش ها توجه خواننده را به خود جلب مي‌كند تناقض‌هايي است كه نويسنده در آثار بررسي‌شده برجسته مي‌سازد، تناقض‌هايي كه مشخصهٔ كار فيلسوفان مزبور به شمار مي‌روند و نيز تشكيل‌دهندهٔ ذات زندگي‌اند. همين تناقض‌ها هستند كه از آغاز تاكنون به حيات فلسفه استمرار بخشيده‌اند، چه آدمي همواره كوشيده است تا با اين تناقض‌ها كنار آيد و مهارناپذيري اين تناقض‌ها همواره وي را در حيرت فروبردهاست و چنان‌كه معروف است حيرت آغاز فلسفه است. اين كتاب در هفت بخش به رشته تحرير درآمده است: بخش نخست با عنوان «برچيدنِ معرفت: سقراطِ دفاعيه» است و زير عنوان‌هاي «درآمدي بر سقراط»، «دفاعيه‌اي غيردفاعي»، «اتهام غيررسمي»، «به پرسش گرفتنِ جهان‌بيني‌ها»، «اِلِنخوس سقراطي»، «سقراط در مقام پيشاهنگ روانكاوي» و «طعنهٔ طعنه» را در خود دارد. نام بخش دوم «منطق ميل و تمنا: سقراطِ ضيافت» است و به مباحثي با عنوان «درآمدي بر ضيافت»، «اسطورهٔ آريستوفانس»، «سقراط آگاتون را به پرسش مي‌گيرد»، «شرح ديوتيما: ارُوس ميان امر انساني و امر الوهي قرار دارد»، «عشق و جاودانگي»، «نظريهٔ ايده‌ها (صور مثالي)، «ماهيت تراژيك_كميك فلسفه» اختصاص دارد. «زندگي و متون مرموز اسپينوزا»، «سادگيِ راديكال»، «چهرهٔ برافروخته از شرم خدا»، «اينك سعادت»، «ترسيم روح هندسي» و «والاترين تمنا» مباحث بخش سوم را با عنوان «ذيل صورتي خاص از جاودانگي: اخلاق اسپينوزا» تشكيل مي‌دهد. بخش چهارم كتاب با عنوان «تنهاييِ مفاهمه‌اي: خيال‌پروري‌هاي روسو» به مباحثي چون «زندگي‌نامه»، «كتابي براي همه‌كس و هيچ‌كس»، «گونه‌هاي تنهايي»، «دوستي»، «روش روسو براي كندوكاو در خويشتن: خيال‌پروري»، «بازسازي تجربه» و «كتاب زندگي» مي‌پردازد. بخش پنجم كه عنوان آن «چگونه آنچه هستيم مي‌شويم: تبارشناسي اخلاق نيچه» شامل مباحثي با عنوان «مقدمه‌اي بر نيچه»، «مقدمه‌اي بر كتاب»، «امكان‌ناپذيري خودشناسي»، «چشم‌انداز باوري»، «سرور و برده»، «سرگيجه_عقب نشستن»، «فلسفه و نيست‌انگاري»، «جان‌ها آزاده و چشم‌اندازباوري» است. نام بخش ششم «ديگري شدن: تاريخ جنسيت فوكو» است و به مباحثي با عنوان «زندگي و مرگ»، «داستانِ ركيك و زننده» و «اصالت ديگربودگي» اختصاص دارند. درنهايت «ناهويت»، «زندگي‌نامهٔ سينمايي»، «التزام»، «اعطاكردن» و «عشق» مبحث بخش پاياني و هفتم كتاب با عنوان «آنك اينِ من: دريدا» را تشكيل مي‌دهند.

صفحه‌ی 1