فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
در باب نام
  • 65,000 تومان
  • با تخفیف: 65,000 تومان
فرويد و صحنه نوشتار (مواجهات)
  • 25,000 تومان
  • با تخفیف: 25,000 تومان

در باب نام

  • 65,000 تومان

اين كتاب شامل سه مقاله از ژاك دريدا فيلسوف و نظريه‌پرداز مهم فرانسوي درباره مسائل اخلاقي، سياسي و زبان‌شناختي است كه با عمل ((نامگذاري كردن)) مطرح مي‌شود. مقاله اول، تاملي در باب مسئله جوابگو بودن، حس وظيفه و الزام براي مسئول بودن و حتي امكان پاسخگو نبودن در ارتباط با اخلاقيات و سياست‌هاي مسئوليت‌پذيري است. مقاله دوم، مسئله و دشواري امر نامگذاري و امر غير يا ديگر بودن را كه الاهيات تنزيهي مطرح مي‌كند در نظر مي‌گيرد. مقاله آخر، مسئله فضا را بررسي مي‌كند كه در يوناني به آن خورا مي‌گويند و دريدا آن را از تيمائوس افلاطون وام مي‌گيرد. خورا تمام مقولات از نامگذاري گرفته تا جنسيت را بر هم مي‌ريزد و نگرشي تازه به ما ارائه مي‌دهد.

فرويد و صحنه نوشتار (مواجهات)

  • 25,000 تومان

نظريه دريدا در باب نوشتار در آثار نخستين او نتيجه واسازي ساختارگرايي، پديدارشناسي و روانكاوي بود. او در اين دوره از تفكر خود به خوانش متون سوسور و لوي‌استروس و روسو، هوسرل، فرويد و غيره پرداخت. واژگان كليدي دريدا در اين دوره كه عبارت از نوشتار، رد، و ديفرانس بودند، در زمينه شناخت زبان، ادراك و ذهن ثابت باقي ماندند. در اين مقدمه سعي خوهد شد تصويري مقدماتي از كاربرد اين مفاهيم در هر كدام از اين زمينه‌ها و ارتباط ميان آن‌ها عرضه شود تا مدخلي باشد براي ورود به خوانش دريدا از فرويد و درك جايگاه مفاهيم نوشتار، رد، و ديفرانس در درون و بيرون بافت فرويدي/روانكاوانه.

صفحه‌ی 1