فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
پسامدرنيسم (دانشنامه فلسفه استنفورد)
  • 14,000 تومان
  • با تخفیف: 14,000 تومان

پسامدرنيسم (دانشنامه فلسفه استنفورد)

  • 14,000 تومان

مدرنيسم فلسفي مورد بحث در پسامدرنيسم با «انقلاب كوپرنيكي» كانت آغاز مي‌شود، يعني اين فرض او شناخت اشياي في‌نفسه براي ما ممكن نيست و اعيان يا متعلقات شناخت بايد با قواي مصوره‌مان تطابق داشته باشند. ايده‌هايي همچون خدا، اختيار، ناميرايي، جهان، آغاز نخستين و پايان نهايي تنها نقشي تنظيمي براي شناخت دارند، چرا كه آنها نمي‌توانند مصاديقي رضايت‌بخش در ميان اعيان تجربه بيابند.

صفحه‌ی 1