فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
5 فرمان براي تفكر استراتژيك
  • 30,000 تومان
  • با تخفیف: 30,000 تومان

5 فرمان براي تفكر استراتژيك

  • 30,000 تومان

در شرايطي كه عوامل مزيت‌ساز رقابتي سريعا در تحول است، تنها مزيت رقابتي پايدار، فهم و بصيرت نسبت به تشخيص مستمر اين عوامل است. از ديدگاه ماهوي تفكر استراتژيك يك بصيرت و فهم است. اين بصيرت كمك مي‌كند تا انسان تشخيص دهد كدام يك از عوامل در دستيابي به موفقيت موثر است و كدام يك نيست. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته و مهندسين تراز اول اگر در خلق مزيت رقابتي موثر نباشند، هيچ اثري در موفقيت شركت نخواهند داشت. دستيابي به جايگاه برتر از طريق بهتر بودن ميسر است، ولي يك روش ديگر متفاوت بودن است. سازمان‌ها براي درك نياز مشتري و رفتار بازار بايد مجموعه‌اي از اقدامات كوچك و كم‌ ريسك را با هدف تجربه، برنامه‌ريزي و اجرا كنند.

صفحه‌ی 1