فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

قدرت پنهان زيبايي (چرا خوشبختي در نگاه تماشاگر نهفته است)

  • 38,000 تومان

زيبايي چيست؟ آيا كيفيتي در اشياست يا در نگاه تماشاگر؟ چرا كسي در شيئي زيبايي مي‌بيند و ديگري در همان شي‌ء زيبايي نمي‌يابد؟ چه قدرت مرموزي در زيبايي نهفته است؟ آيا درك زيبايي تربيتي خاص مي‌طلبد؟ زيبايي چگونه به زندگي ما غنا مي‌بخشد؟ جان آرمسترانگ در اين كتاب به اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست مي‌پردازد. او در اين كتاب مصور، به زباني خودماني و روشن و با كمك گرفتن از مثال‌هاي گويا، اهميت و جايگاه زيبايي را در زندگي ما عيان مي‌كند و ما را به دقت در جهان پيرامون و بازنگري در آن چيزهايي كه از كنارشان مي‌گذريم فرا مي‌خواند.

شرايط عشق (فلسفه صميميت)

  • 21,000 تومان

اين كتاب حكايت مواجهه‌اي ديگر است با يكي از ديرينه‌ترين و بحث‌انگيزترين تجربه‌هاي بشري: تجربه عاشق شدن و عشق ورزيدن. آرمسترانگ مي‌كوشد از منظري فلسفي و با بهره جستن از پاره‌اي آثار تامل‌برانگيز ادبي، زواياي مهمي از عشق را بررسي كند و ضمن برشمردن خاستگاه‌ها، پيچ و تاب‌ها و صورت‌هاي گوناگون تجربه عاشقي، ظرايف پيدا و پنهان آن را روشن سازد تا آنچه را بلوغ و پختگي مي‌نامد با تجربه عشق ورزيدن خويش همراه سازيم.

صفحه‌ی 1