فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
بعد از سلام چه مي‌گوييد
  • 155,000 تومان
  • با تخفیف: 155,000 تومان
تحليل رفتار متقابل
  • 120,000 تومان
  • با تخفیف: 120,000 تومان
بازي‌ها (روانشناسي روابط انساني)
  • 64,000 تومان
  • با تخفیف: 64,000 تومان

بعد از سلام چه مي‌گوييد

  • 155,000 تومان

سلام گفتن، يعني ديدن ديگري، يعني شناختن او به عنوان يك پديده، يعني براي او واقع شدن و آماده بودن براي او تا به شما واقع گردد. اين كتاب به چهار سوال مي‌پردازد: چگونه سلام مي‌گوييد؟ چگونه به سلام جواب مي دهيد؟ پس از سلام چه مي‌گوييد؟ مهم‌تر از همه اينكه اشخاص به جاي سلام گفتن چه مي‌كنند؟ بدوا هر يك از اين سوالات را به اختصار جواب مي‌دهم. شرح مفصل پاسخ‌ها مضمون اصلي اين كتاب است كه در باب روان‌پزشكي است كه قبل از همه درمانگر، آنگاه بيماران تحت نظر او و سرانجام همه اشخاصي را خطاب قرار مي‌دهد كه گوشي شنوا دارند.

تحليل رفتار متقابل

  • 120,000 تومان

نظريه (تحليل رفتار متقابل) توسط درمانگران و متخصصين گروه‌درماني در بسياري از انستيتوها و مراكز روان‌درماني و همچنين در جلسات خصوصي، براي انواع مختلف اختلالات رواني و هيجاني و شخصيتي استفاده مي‌شود. جذابيت فزاينده و توسعه گسترده اين اصول نشانگر نياز به تدوين اين كتاب بوده است، زيرا چنين مي‌نمايد كه سخنرانيها و سمينارها و جزوه‌ها و مكاتبات به تنهايي نمي‌توانند جوابگوي مشكلات موجود در اين پديده باشند.

بازي‌ها (روانشناسي روابط انساني)

  • 64,000 تومان

موضوع اين كتاب تحليل رفتارهاي متقابل در روان‌درماني است. در بخش اول، زمينة لازم براي تحليل و تفهيم «بازي‌ها» آمده است. بخش دوم شامل توصيف انفرادي بازي‌هاست. بخش سوم نيز در توضيح رفتارِ خالي از بازي آمده است. هرچند كه واژه‌ها و نظرات ارائه‌شده در كتاب به منظور استفاده‌هاي باليني طرح‌ريزي شده است، اما مطالعة آن براي ساير افراد هم سودمند و جالب است.

صفحه‌ی 1