فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي فيزيولوژيك
  • 108,000 تومان
  • با تخفیف: 108,000 تومان
انگيزش و هيجان
  • 37,000 تومان
  • با تخفیف: 37,000 تومان

روانشناسي فيزيولوژيك

  • 108,000 تومان

در سال‌هاي اخير روانشناسي فيزيولوژيك به عنوان شاخه‌اي از روانشناسي، نقش خويش را به خوبي در زمينه پويايي اين اثر متقابل ايفا كرده است، به طوري كه بيشتر روانشناسان معتقدند كه بدون شناخت مباني زيستي و فيزيولوژيكي نمي‌توان به تحليل پديدايي رفتار مبادرت ورزيد. بدين ترتيب روانشناسي فيزيولوژيك به عنوان علم مستقل در نظر گرفته نمي‌شود بلكه علم ميان رشته‌اي است كه در آن رشته‌هاي علوم مختلف مشاركت دارند. در اين كتاب سعي شده است كه روابط بين دستگاه اعصاب مركزي و فرايندهاي نخستين فيزيولوژيك با رفتار به عنوان مباني زيستي وابسته و مشترك توصيف شود.

انگيزش و هيجان

  • 37,000 تومان

در اين اثر سعي شده تا متغيرهاي مداخله‌گر درون ارگانيزمي، از ديدگاه‌هاي مختلف روان‌شناسي مورد بحث قرار گيرد و در چارچوب اين مباحث روشن شود كه كدام نظريه‌ها از جنبة تاريخي اهميت دارند، كدام نظريه‌ها در حال حاضر مبناي كار محققان اين رشته‌اند و كدام نظريه‌ها مي‌توانند در آينده سير تحولي داشته باشند. كتاب از پنج بخش تشكيل شده كه عناوين آن عبارتند از: تعريف و جايگاه انگيزش در روان‌شناسي و اساس فيزيولوژيكي آن، نظريه‌هاي كاهش كشاننده‌اي، نظريه‌هاي انتظار- ارزش، نظريه‌هاي شناختي، هيجان

صفحه‌ی 1