فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
در مسير خرد
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان
ماهيت روان‌درماني (ارزيابي انتقادي)
  • 12,000 تومان
  • با تخفیف: 12,000 تومان
اسپينوزا (فلسفه الهيات و سياست)
  • 48,000 تومان
  • با تخفیف: 48,000 تومان

در مسير خرد

  • 35,000 تومان

انسان نمي‌تواند از فلسفه اجتناب كند. فلسفه همواره حضور دارد: در گفتار‌هاي به‌جاي مانده از سنت، در گزاره‌هاي محبوب فلسفي، در عقايد عرفي غالب همچون آن‌هايي كه در تمثيل ((رستگاري يافته))، در عقايد سياسي و بيش از همه و از همان ابتداي تاريخ در اسطوره‌ها نهفته است. از فلسفه گريزي نيست. مسئله صرفا اين است كه آيا فلسفه‌اي آگاهانه است يا نه، خير است يا شر، آشفته و مبهم است يا واضح و روشن؟ هركسي هم كه فلسفه را رد و انكار كند به‌طور ناآگاهانه در حال به‌كار بستن يك فلسفه است. پس اين فلسفه چيست كه خودش را تا اين حد كلي و همگاني در چنين اشكال عجيبي ظاهر مي‌كند؟ فلسفه به‌معناي همواره در مسير بودن است. پرسش‌هاي فلسفه اساسي‌تر از پاسخ‌هايش هستند و هر پاسخي خود پرسشي تازه است. اما اين در مسير بودن سرنوشت انسان در طي زمان، امكان رضايتي ژرف را در خود دارد و در اوقات وجد و شعف، امكان دستيابي به كمال را. اين كمال هرگز در دانشي تدوين‌پذير يا در جزميات و اصول ايماني وجود ندارد، بلكه آن را بايد در جريان كمال‌يافتگي تاريخي ذات انسان يافت كه در طي آن، خود هستي هويدا مي‌شود. درك اين واقعيت در وضعيت بالفعل انسان هدف مساعي فلسفي است.

ماهيت روان‌درماني (ارزيابي انتقادي)

  • 12,000 تومان

ماهيت روان‌درماني بخشي از كتاب آسيب‌شناسي رواني عمومي كارل ياسپرس، فيلسوف و روان‌پزشك آلماني، است. ياسپرس در اين كتاب مختصر، با توجه به مباني فلسفي‌اش به تحليل روان‌درماني و موضوعات مرتبط با آن مي‌پردازد و معتقد است كه در ميان شاخه‌هاي روان‌پزشكي هيچ كدام غني‌تر از روان‌درماني نيست. علي‌رغم مباحث تخصصي ياسپرس در زمينه روان‌درماني، مطالب اين كتاب براي كساني كه به مسائل فلسفي و روان‌شناختي علاقه دارند و در جست‌جوي اطلاعاتي در اين زمينه‌اند، مناسب خواهد بود. «روان‌درماني در عصر حاضر نه تنها مي‌خواهد به بيماران روان نژند، بلكه به كل انسانيت از نظر همه نيازهاي روحاني و فردي او كمك كند.»

اسپينوزا (فلسفه الهيات و سياست)

  • 48,000 تومان

ياسپرس با تعريفي كه از مفهوم ‹‹بزرگ›› ارائه مي‌كند، اسپينوزا را در زمره فيلسوفان بزرگ مي‌نهد و در كتاب حاضر نشان مي‌دهد كه رفعت انديشه‌هاي اسپينوزا تا چه حد و مرتبتي است. گرايش فلسفي ياسپرس باعث آن بوده است تا گزارشي زنده از زندگي و افكار اسپينوزا ترسيم شود و به همين دليل كتاب تنها به بيان و تحليل پيچيدگي‌هاي نظام متافيزيكي اسپينوزا بسنده نمي‌كند بلكه لوازم و نتايج آن را در حيطه الهيات و سياست باز مي‌نمايد.

صفحه‌ی 1