فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
بهبود رابطه والد و كودك از طريق بازي 1 (كتابچه راهنماي درمان‌گران)
بهبود رابطه والد و كودك از طريق بازي 2 (كتابچه راهنماي والدين)

بهبود رابطه والد و كودك از طريق بازي 1 (كتابچه راهنماي درمان‌گران)

  • 50,000 تومان

آنچه در اين كتاب مي‌آموزيم: 1- اهميت علمي رابطه والد و كودك 2- آبعاد مختلف رابطه والد و كودك 3- شيوه درك متقابل 4- شيوه اجراي روش‌هاي بازي‌درماني 5- ايجاد محدوديت‌هاي درماني براي كودك 6- رفتارهاي اعتماد به نفس‌ساز در كودك 7- روش رو به رو كردن كودك با پيامد رفتارها و انتخاب‌هايش 8- شيوه قصه‌گويي به روش بازي عروسكي

بهبود رابطه والد و كودك از طريق بازي 2 (كتابچه راهنماي والدين)

  • 18,000 تومان

آنچه در اين كتاب مي‌آموزيم: 1- اهميت علمي رابطه والد و كودك 2- آبعاد مختلف رابطه والد و كودك 3- شيوه درك متقابل 4- شيوه اجراي روش‌هاي بازي‌درماني 5- ايجاد محدوديت‌هاي درماني براي كودك 6- رفتارهاي اعتماد به نفس‌ساز در كودك 7- روش رو به رو كردن كودك با پيامد رفتارها و انتخاب‌هايش 8- شيوه قصه‌گويي به روش بازي عروسكي

صفحه‌ی 1