�������� ����������������


تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
رباعیات حکیم عمر خیام خشتی (با قاب)
 • 175,000 تومان
 • با تخفیف: 175,000 تومان
رباعی‌های خیام (جیبی با جعبه)
 • 335,000 تومان
 • با تخفیف: 335,000 تومان
رباعیات حکیم عمر خیام (خشتی)
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری (جیبی) ترمو
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان
رباعی‌های خیام (4 زبانه )
 • 595,000 تومان
 • با تخفیف: 595,000 تومان
رباعیات حکیم عمر خیام (جیبی با قاب) چرمی
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
رباعیات خیام
 • 27,000 تومان
 • با تخفیف: 27,000 تومان
رباعیات حکیم عمر خیام (اسطرلاب) انگلیسی فارسی
 • 495,000 تومان
 • با تخفیف: 495,000 تومان
رباعیات حکیم عمر خیام جیبی (با جعبه)
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
رباعیات حکیم عمر خیام خشتی (با جعبه)
 • همراه با تخفیف
 • 90,000 تومان
 • با تخفیف: 82,800 تومان
رباعیات خیام (جیبی)
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان

رباعیات حکیم عمر خیام خشتی (با قاب)

 • 175,000 تومان

ترانه‌ها و اشعار خیام هیچ‌وقت تازگی و لطافت خود را از دست نخواهد داد. چون این ترانه‌های در ظاهر کوچک ولی پر مغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در دوران مختلف انسان را سرگردان کرده و او را به وادی سرگردانی کشانده، و افکاری را که جبرا به او تحمیل شده و اسراری را که برایش لاینحل باقی مانده مطرح می‌کند. خیام ترانه‌های ناب فلسفی را با زیبایی تمام به زبان آورده است. دیگر از خصایص خیام ذوق لطیف و حس شدید اوست با اینکه قصد شاعری ندارد، از دیدن مناظر زیبای طبیعت گل و سبزه و کیفیت شام و بامداد و مهتاب و ابر و باران و مانند آن‌ها بی‌اختیار طبعش به اهتزاز در می‌آید. از رباعیات او می‌خوانیم: این کهنه رباط را که عالم نام است ـ آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمی است که وامانده صد جمشید است ـ گوری است که خوابگاه صد بهرام است.

رباعیات حکیم عمر خیام (خشتی)

 • 95,000 تومان

ترانه‌ها و اشعار خیام هیچ‌وقت تازگی و لطافت خود را از دست نخواهد داد. چون این ترانه‌های در ظاهر کوچک ولی پر مغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در دوران مختلف انسان را سرگردان کرده و او را به وادی سرگردانی کشانده، و افکاری را که جبرا به او تحمیل شده و اسراری را که برایش لاینحل باقی مانده مطرح می‌کند. خیام ترانه‌های ناب فلسفی را با زیبایی تمام به زبان آورده است. دیگر از خصایص خیام ذوق لطیف و حس شدید اوست با اینکه قصد شاعری ندارد، از دیدن مناظر زیبای طبیعت گل و سبزه و کیفیت شام و بامداد و مهتاب و ابر و باران و مانند آن‌ها بی‌اختیار طبعش به اهتزاز در می‌آید. از رباعیات او می‌خوانیم: این کهنه رباط را که عالم نام است ـ آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمی است که وامانده صد جمشید است ـ گوری است که خوابگاه صد بهرام است.

رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری (جیبی) ترمو

 • 55,000 تومان

ترانه‌ها و اشعار خیام هیچ‌وقت تازگی و لطافت خود را از دست نخواهد داد. چون این ترانه‌های در ظاهر کوچک ولی پر مغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در دوران مختلف انسان را سرگردان کرده و او را به وادی سرگردانی کشانده، و افکاری را که جبرا به او تحمیل شده و اسراری را که برایش لاینحل باقی مانده مطرح می‌کند. خیام ترانه‌های ناب فلسفی را با زیبایی تمام به زبان آورده است. دیگر از خصایص خیام ذوق لطیف و حس شدید اوست با اینکه قصد شاعری ندارد، از دیدن مناظر زیبای طبیعت گل و سبزه و کیفیت شام و بامداد و مهتاب و ابر و باران و مانند آن‌ها بی‌اختیار طبعش به اهتزاز در می‌آید. از رباعیات او می‌خوانیم: این کهنه رباط را که عالم نام است ـ آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمی است که وامانده صد جمشید است ـ گوری است که خوابگاه صد بهرام است. این کتاب در قطع رحلی کاغذ گلاسه به خط محمدتقی صفانیا و نگارگری رضا بدرالسما و به دو زبان انگلیسی و فارسی می‌باشد.

رباعی‌های خیام (4 زبانه )

 • 595,000 تومان

رباعی‌های خیام (4 زبانه )

رباعیات حکیم عمر خیام (جیبی با قاب) چرمی

 • 70,000 تومان

چون درگذرم به باده شویید مرا تلقین ز شراب ناب گویید مرا خواهید به روز حشر یابید مرا از خاک در میکده جویید مرا

رباعیات خیام

 • 27,000 تومان

خورشید کمند صبح بر بام افکند. کیخسرو روز مهره در جام افکند. می خور که ندای عشق هنگام سحر. آوازه «اشربوا» در ایام افکند...

رباعیات حکیم عمر خیام (اسطرلاب) انگلیسی فارسی

 • 495,000 تومان

اشعار خیام هیچ‌وقت تازگی و لطافت خود را از دست نخواهد داد. چون این ترانه‌های در ظاهر کوچک ولی پر مغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در دوران مختلف انسان را سرگردان کرده و او را به وادی سرگردانی کشانده، و افکاری را که جبرا به او تحمیل شده و اسراری را که برایش لاینحل باقی مانده مطرح می‌کند. خیام ترانه‌های ناب فلسفی را با زیبایی تمام به زبان آورده است. دیگر از خصایص خیام ذوق لطیف و حس شدید اوست با اینکه قصد شاعری ندارد، از دیدن مناظر زیبای طبیعت گل و سبزه و کیفیت شام و بامداد و مهتاب و ابر و باران و مانند آن‌ها بی‌اختیار طبعش به اهتزاز در می‌آید. از رباعیات او می‌خوانیم: این کهنه رباط را که عالم نام است ـ آرامگه ابلق صبح و شام است.

رباعیات حکیم عمر خیام جیبی (با جعبه)

 • 120,000 تومان

ترانه‌ها و اشعار خیام هیچ‌وقت تازگی و لطافت خود را از دست نخواهد داد. چون این ترانه‌های در ظاهر کوچک ولی پر مغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در دوران مختلف انسان را سرگردان کرده و او را به وادی سرگردانی کشانده، و افکاری را که جبرا به او تحمیل شده و اسراری را که برایش لاینحل باقی مانده مطرح می‌کند. خیام ترانه‌های ناب فلسفی را با زیبایی تمام به زبان آورده است. دیگر از خصایص خیام ذوق لطیف و حس شدید اوست با اینکه قصد شاعری ندارد، از دیدن مناظر زیبای طبیعت گل و سبزه و کیفیت شام و بامداد و مهتاب و ابر و باران و مانند آن‌ها بی‌اختیار طبعش به اهتزاز در می‌آید. از رباعیات او می‌خوانیم: این کهنه رباط را که عالم نام است ـ آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمی است که وامانده صد جمشید است ـ گوری است که خوابگاه صد بهرام است.

رباعیات حکیم عمر خیام خشتی (با جعبه)

 • 90,000 تومان

ترانه‌ها و اشعار خیام هیچ‌وقت تازگی و لطافت خود را از دست نخواهد داد. چون این ترانه‌های در ظاهر کوچک ولی پر مغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در دوران مختلف انسان را سرگردان کرده و او را به وادی سرگردانی کشانده، و افکاری را که جبرا به او تحمیل شده و اسراری را که برایش لاینحل باقی مانده مطرح می‌کند. خیام ترانه‌های ناب فلسفی را با زیبایی تمام به زبان آورده است. دیگر از خصایص خیام ذوق لطیف و حس شدید اوست با اینکه قصد شاعری ندارد، از دیدن مناظر زیبای طبیعت گل و سبزه و کیفیت شام و بامداد و مهتاب و ابر و باران و مانند آن‌ها بی‌اختیار طبعش به اهتزاز در می‌آید. از رباعیات او می‌خوانیم: این کهنه رباط را که عالم نام است ـ آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمی است که وامانده صد جمشید است ـ گوری است که خوابگاه صد بهرام است.

رباعیات خیام (جیبی)

 • 60,000 تومان

این کتاب مجموعة رباعیات حکیم عمر خیام است که از روی معتبرترین نسخ موجود گردآوری و به خط غلامعلی محبی‌نژاد تنظیم شده است.

صفحه‌ی 1