فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك) طرح پيكسل‌دار
 • 280,000 تومان
 • با تخفیف: 280,000 تومان
شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك)
 • 595,000 تومان
 • با تخفیف: 595,000 تومان
شاهنامه فردوسي
 • 890,000 تومان
 • با تخفیف: 890,000 تومان
شاهنامه فردوسي 2 (2 جلدي)
 • 225,000 تومان
 • با تخفیف: 225,000 تومان
شاهنامه فردوسي 1 (2 جلدي)
 • 225,000 تومان
 • با تخفیف: 225,000 تومان
شاهنامه فردوسي (مسكو)
 • 180,000 تومان
 • با تخفیف: 180,000 تومان

شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك) طرح پيكسل‌دار

 • 280,000 تومان

شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك) طرح پيكسل‌دار

شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك)

 • 595,000 تومان

ابوالقاسم فردوسي از لحاظ زنده كردن تاريخ و داستان ملي و از جهت نفس تازه دميدن به زبان فارسي بي‌شبهه بزرگ‌ترين شاعر ايران زمين است. استادي به بزرگي تاريخ كه دريچه‌اي به جهان ادبيات‌مان گشود. او پارسي را زنده كرد و با شيوايي سخن، ادبيات را ماندگار. تا آنجا كه آوازه‌اش تا كران‌ها پيچيد. فردوسي يكي از ستارگان درخشان ادب فارسي و از مفاخر نام‌آور ملت ايران است. شاهنامه بزرگ‌ترين كتاب شعر حماسي ايران از زبان اوست كه سي هزار بيت دارد. از اين كتاب مي‌خوانيم: به روز نبرد آن يل ارجمند ـ به شمشير و تيغ و به گرز و كمند. بريد و دريد و شكست و ببست ـ يلان را سر و سينه و پا و دست. اين شاهنامه بر اساس نسخه مسكو مي‌باشد و فونت آن تايپ و كاغذ آن گراف مي‌باشد و نقاشي‌هاي آن سياه و سفيد و سبك نقاشي قهوه‌خانه مي‌باشد.

شاهنامه فردوسي

 • 890,000 تومان

ابوالقاسم فردوسي از لحاظ زنده كردن تاريخ و داستان ملي و از جهت نفس تازه دميدن به زبان فارسي بي‌شبهه بزرگ‌ترين شاعر ايران زمين است. استادي به بزرگي تاريخ كه دريچه‌اي به جهان ادبيات‌مان گشود. او پارسي را زنده كرد و با شيوايي سخن، ادبيات را ماندگار. تا آنجا كه آوازه‌اش تا كران‌ها پيچيد. فردوسي يكي از ستارگان درخشان ادب فارسي و از مفاخر نام‌آور ملت ايران است. شاهنامه بزرگ‌ترين كتاب شعر حماسي ايران از زبان اوست كه سي هزار بيت دارد. از اين كتاب مي‌خوانيم: به روز نبرد آن يل ارجمند ـ به شمشير و تيغ و به گرز و كمند. بريد و دريد و شكست و ببست ـ يلان را سر و سينه و پا و دست. اين شاهنامه بر اساس نسخه مسكو مي‌باشد و فونت آن تايپ و كاغذ آن گراف مي‌باشد و نقاشي‌هاي آن سياه و سفيد و سبك نقاشي قهوه‌خانه مي‌باشد.

شاهنامه فردوسي 2 (2 جلدي)

 • 225,000 تومان

ابوالقاسم فردوسي از لحاظ زنده كردن تاريخ و داستان ملي و از جهت نفس تازه دميدن به زبان فارسي بي‌شبهه بزرگ‌ترين شاعر ايران زمين است. استادي به بزرگي تاريخ كه دريچه‌اي به جهان ادبيات‌مان گشود. او پارسي را زنده كرد و با شيوايي سخن، ادبيات را ماندگار. تا آنجا كه آوازه‌اش تا كران‌ها پيچيد. فردوسي يكي از ستارگان درخشان ادب فارسي و از مفاخر نام‌آور ملت ايران است. شاهنامه بزرگ‌ترين كتاب شعر حماسي ايران از زبان اوست كه سي هزار بيت دارد. از اين كتاب مي‌خوانيم: به روز نبرد آن يل ارجمند ـ به شمشير و تيغ و به گرز و كمند. بريد و دريد و شكست و ببست ـ يلان را سر و سينه و پا و دست.

شاهنامه فردوسي 1 (2 جلدي)

 • 225,000 تومان

ابوالقاسم فردوسي از لحاظ زنده كردن تاريخ و داستان ملي و از جهت نفس تازه دميدن به زبان فارسي بي‌شبهه بزرگ‌ترين شاعر ايران زمين است. استادي به بزرگي تاريخ كه دريچه‌اي به جهان ادبيات‌مان گشود. او پارسي را زنده كرد و با شيوايي سخن، ادبيات را ماندگار. تا آنجا كه آوازه‌اش تا كران‌ها پيچيد. فردوسي يكي از ستارگان درخشان ادب فارسي و از مفاخر نام‌آور ملت ايران است. شاهنامه بزرگ‌ترين كتاب شعر حماسي ايران از زبان اوست كه سي هزار بيت دارد. از اين كتاب مي‌خوانيم: به روز نبرد آن يل ارجمند ـ به شمشير و تيغ و به گرز و كمند. بريد و دريد و شكست و ببست ـ يلان را سر و سينه و پا و دست.

شاهنامه فردوسي (مسكو)

 • 180,000 تومان

ابوالقاسم فردوسي از لحاظ زنده كردن تاريخ و داستان ملي و از جهت نفس تازه دميدن به زبان فارسي بي‌شبهه بزرگ‌ترين شاعر ايران زمين است. استادي به بزرگي تاريخ كه دريچه‌اي به جهان ادبيات‌مان گشود. او پارسي را زنده كرد و با شيوايي سخن، ادبيات را ماندگار. تا آنجا كه آوازه‌اش تا كران‌ها پيچيد. فردوسي يكي از ستارگان درخشان ادب فارسي و از مفاخر نام‌آور ملت ايران است. شاهنامه بزرگ‌ترين كتاب شعر حماسي ايران از زبان اوست كه سي هزار بيت دارد. از اين كتاب مي‌خوانيم: به روز نبرد آن يل ارجمند ـ به شمشير و تيغ و به گرز و كمند. بريد و دريد و شكست و ببست ـ يلان را سر و سينه و پا و دست.

صفحه‌ی 1